Idrott, hållbarhet och samhällsnytta

Kursintroduktion

Idrott och samhällsnytta är nära nog synonymt med varandra. Trots detta har många av idrottens intressenter såsom kommun och sponsorer svårt att se vilka värden och nyttoaspekter som en förening eller ett förbund bidrar med till samhället. Hur kommer detta sig egentligen? Handlar det om okunskap eller kan det vara så att idrotten haft svårt med att identifiera och kommunicera dessa värden? Och finns det ett behov av att komma till insikt kring vad det är för samhällsnytta värden och projekt som idrotten ska sträva efter att utveckla i framtiden? Kursen har kommit till för att diskutera och utveckla alla dessa obesvarade frågor. Vi kommer att fördjupa oss kring de som varit framgångsrika inom sitt arbete med att skapa och kommunicera samhällsnytta, hållbarhet och CSR. Dessutom ska vi reda ut all mystik kring begrepp och termer som detta område omgärdas utav.

Syfte och målgrupp

Denna kurs syftar till att ge kursdeltagaren insikt och verktyg för hur föreningslivet ska kunna påvisa sin samhällsnytta och därigenom stärka sin roll i samhället. Vi fördjupar oss kring vilka värden som uppstår i och kring ett idrottsvarumärke inom idrott och vilka samhällsnyttiga värden som det består utav. Vi tar också upp hållbarhetsfrågor och CSR. Slutligen för vi en diskussion om hur man ska kommunicera ut sin samhällsnytta till respektive intressentgrupp. Kursen riktar sig till deltagare som vill få en fördjupad förståelse och kunskap om hur samhällsnyttiga värden identifieras och kommuniceras ut mot sina intressenter.

Innehåll

  • Idrottsvarumärket
  • Samhällsnytta och idrott
  • Hållbarhet och CSR
  • Hur mäter vi vår förenings samhällsnytta?
  • Hur kommunicerar vi vår förenings samhällsnytta?
  • Hur utvecklar vi samhällsnyttiga projekt inom idrotten?

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.